Privatlivspolitik

1. INDLEDNING

Træhytter.dk er som formidler af information. data-ansvarlig.

2. DATAANSVAR

2.1. Træhytter.dk tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt
Træhytter.dk behandler personoplysninger i forbindelse med • E-mail og Online bestilling via vores hjemmeside; Træhytter.dk har derfor vedtaget denne persondata-politik, der fortæller, hvordan Træhytter.dk indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger.

For at beskytte modtagne personoplysninger bedst muligt, vurderer Træhytter.dk løbende, hvor høj risikoen er for, at virksomhedens databehandling påvirker grundrettighederne for de personer, hvis personoplysninger indsamles og behandles, negativt. Træhytter.dk er især opmærksom på risikoen for, om de pågældende personer udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller tab af datafortrolighed.

I det omfang Træhytter.dk, undtagelsesvis måtte have behov for at behandle følsomme personoplysninger, biometriske oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold om enkeltpersoner, gennemfører Træhytter.dk en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for personernes privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, Træhytter.dk begynder at behandle vedkommendes følsomme personoplysninger.

2.2. Dataansvarlig og Databehandler
Træhytter.dk er i forhold til virksomhedens partnere dataansvarlig for de oplysninger, som Træhytter.dk modtager, behandler og opbevarer.

I forhold til samarbejdspartnere, organisationer, virksomheder, m.v., der samarbejder eller ønsker at samarbejde med Træhytter.dk, vil de pågældende tredjeparter i de fleste tilfælde være dataansvarlige, mens Træhytter.dk er ansvarlig som databehandler, men i enkelte tilfælde kan Træhytter.dk også være dataansvarlig i forhold til modtagelse, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger.

2.3. Kontaktoplysninger
Træhytter.dks kontaktoplysninger, hvortil spørgsmål om indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger kan rettes, er:
TMEH v/ Terkel Hansen
Korsvej 5
4262 Sandved
CVR 34129916
E-mail: info@traehytter.dk
Website: www.traehytter.dk

2.4. Træhytter.dk sikrer fair og transparent databehandling
Formålet med at stille personoplysninger til rådighed for Træhytter.dk er at sætte Træhytter.dk i stand til at udføre de opgaver, som er anført under pkt. 2.1.
Udover de personoplysninger, som Træhytter.dk modtager fra partnerne eller fra samarbejdspartnere m.v., kan Træhytter.dk vælge at indhente oplysninger fra andre tilgængelige kilder, hvis dette skønnes nødvendigt for Træhytter.dks udførelse af dets opgaver.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. Træhytter.dk behandler denne type personoplysninger
Træhytter.dk indhenter og behandler som altovervejende hovedregel alene de personoplysninger, som fremgår af Bilag 1.
Skulle Træhytter.dk undtagelsesvist have behov for indhentelse, behandling og opbevaring af andre oplysninger end anført i Bilag 1, vil Træhytter.dk som hovedregel bede om sådanne oplysninger direkte fra den person, som oplysningerne vedrører.

3.2. Sammenstilling af personoplysninger
I nogle tilfælde kan Træhytter.dk behov for at sammenstille partnernes personoplysninger med personoplysninger, Træhytter.dk modtager fra andre, f.eks. via sociale medier, eller fra leverandører af relevante Apps.

Inden Træhytter.dk eventuelt sammenstiller data, vurderer Træhytter.dk, om der er risiko for, at behandlingen har negativ effekt på personernes privatlivsbeskyttelse. Hvis det er tilfældet, oplyser Træhytter.dk de berørte personer om behandlingen og dens formål og vil bede om dennes samtykke til fortsat behandling.

De personer, hvis personoplysninger behandles, kan gøre indsigelse mod denne form for dataindsamling og -behandling og har ret til at få behandlingen begrænset, hvis de mener, at de data, Træhytter.dk sammenstiller om dem, er unøjagtige. Træhytter.dk har dog ikke mulighed for at påvirke dataindsamlingen eller databehandlingen på sådanne andre medier, idet det er et forhold mellem den person, der bruges disse medier, og leverandøren af det pågældende medie.

3.3. Træhytter.dk indsamler og opbevarer personoplysninger til bestemte formål
Træhytter.dk indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger i forbindelse med de aktiviteter, som er anført under pkt. 2.1 ovenfor.

Formålet med indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger er at kunne levere de ydelser, som Træhytter.dk tilbyder dets partnere og samarbejdspartnere, jf. pkt. 2.1 ovenfor.

Når en persons personoplysninger er overført til Træhytter.dk, kan Træhytter.dk også bruge disse til statistiske formål, se pkt. 5, og til visse former for markedsføring, eksempelvis ved oplysning af relevante personers profil i forbindelse med virksomheders søgning efter nye kunder, samt ved oplysning om nye ydelser, som Træhytter.dk tilbyder.

Hvis en bruger tilmelder sig Træhytter.dks nyhedsbrev, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier, giver brugeren samtykke til, at Træhytter.dk registrerer, behandler og opbevarer de oplysninger, som brugeren i den forbindelse selv oplyser, herunder e-mailadresse, præferencer med hensyn til interesseområder, m.v., og at disse oplysninger anvendes til Træhytter.dks markedsføring overfor brugeren, herunder ved automatisk udsendelse af Træhytter.dks nyhedsbrev, blogs, og/eller opslag på sociale medier.

Enkelte personer i Træhytter.dks medarbejderstab har adgang til listen over abonnenter på nyhedsbreve, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier. Ved hjælp af disse oplysninger holder Træhytter.dk sig løbende orienteret om omfanget og arten af brugernes interesseområder, hvilket blandt andet bruges til at forbedre vores kommunikation med vores kunder.

3.4. Træhytter.dk behandler kun relevante personoplysninger
Træhytter.dk indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger om medarbejdere og kunder, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor, eller som iøvrigt måtte være krævet i henhold til lovgivningen. Træhytter.dk indsamler og behandler således ikke flere personoplysninger, end dem, der er nødvendige for de formål, der er beskrevet ovenfor. I det omfang det er muligt og ikke indvirker negativt på Træhytter.dks ydelser og forpligtelser overfor partnere, samarbejdspartnere og brugere iøvrigt, vurderer Træhytter.dk om nogle af de personoplysninger, der indsamles og behandles kan bruges i anonymiseret eller pseudonymiseret form.

Træhytter.dk kontrollerer og opdaterer modtagne personoplysninger for at minimere risikoen for, at de personoplysninger, som Træhytter.dk behandler og opbevarer ikke er korrekte. Det er kundernes ansvar at levere de oplysninger, som er nødvendige for Træhytter.dks levering af de ydelser m.v., som virksomheden tilbyder kunderne, samt at sikre, at de personoplysninger, der overføres til Applikationen til brug for de aftalte formål, er korrekte.

3.5. Træhytter.dk sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Træhytter.dk sletter modtagne personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af disse. Som hovedregel gemmer Træhytter.dk kunders personoplysninger så længe kundeforholdet eller samarbejdsforholdet består, hvorefter oplysningerne vil blive slettet ifølge bestemmelserne i pkt. 6.3.

3.6. Træhytter.dk indhenter samtykke, inden behandling af personoplysninger
Træhytter.dk indhenter samtykke, inden behandling af personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre Træhytter.dk har et lovligt grundlag for at indhente og behandle dem uden sådant samtykke.

En persons samtykke er frivilligt, og kan til enhver tid trækkes tilbage ved at vedkommende person henvender sig til Træhytter.dk. Kunder bør være opmærksom på, at tilbagetrækning af et givet samtykke kan påvirke eller umuliggøre Træhytter.dks levering af de ydelser, som oplysningerne er indsamlet til brug for, da behandling af visse personoplysninger kan være nødvendig for fortsat brug af Træhytter.dks ydelser.

Hvis Træhytter.dk ønsker at anvende personoplysninger til andre formål end det, der er givet tilladelse til, oplyser Træhytter.dk om det nye formål og beder om samtykke til sådan brug til andre formål, før Træhytter.dk påbegynder databehandlingen, medmindre den nye behandling har et andet lovligt grundlag.

3.7. Træhytter.dk videregiver ikke personoplysninger uden samtykke
Træhytter.dk indhenter samtykke og informerer om, hvad overførte personoplysninger vil blive brugt til, hvis Træhytter.dk videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere og andre aktører, bl.a. til brug for markedsføring. Berørte personer kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Træhytter.dk indhenter ikke samtykke, hvis Træhytter.dk er retligt forpligtet til at videregive personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed, eller hvis Træhytter.dk bliver pålagt videregivelse ved en retlig afgørelse.

Træhytter.dk indhenter samtykke, før videregivelse af personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande. Hvis Træhytter.dk videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, sikrer Træhytter.dk såvidt muligt gennem aftaler med disse, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, Træhytter.dk har opstillet i denne politik.

4. SIKKERHED

4.1. Træhytter.dk beskytter personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed
Træhytter.dk har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Træhytter.dk har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de få af Træhytter.dks bestyrelsesmedlemmer, der har adgang til personoplysninger. Træhytter.dk kontrollerer bestyrelsesmedlemmernes faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager Træhytter.dk løbende back up af dets datasæt. Træhytter.dk beskytter også fortroligheden og autenticiteten af personoplysninger om nødvendigt ved hjælp af kryptering og/eller ved to-faktor godkendelse for at få adgang til disse.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for partnere, samarbejdspartnere og brugere i øvrigt for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Træhytter.dk underrette de berørte parter om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. De af Træhytter.dk anvendte servere og databaser er certificerede for at sikre, at de lever op til EU’s krav om behandling af personoplysninger og IT sikkerhed, og befinder sig indenfor EU, således at personoplysninger ikke overføres til modtagere udenfor EU, uden at der foreligger samtykke fra de berørte personer.

5. BRUG AF COOKIES

5.1. Cookies, formål og relevans
Hvis Træhytter.dk placerer cookies på hjemmesiden, bliver brugere informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle personoplysninger via cookies.

5.2. Træhytter.dk indhenter samtykke
Før Træhytter.dk placerer cookies på en brugers udstyr, beder Træhytter.dk om brugerens samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger ved brug af hjemmesiden, sociale medier eller intranet kan dog anvendes uden samtykke. Cookies, der placeres ved en brugers brug af tredjeparters Apps, er et mellemværende mellem brugeren og udbyderen af den pågældende App, og er således Træhytter.dk uvedkommende.

Brugere kan få flere oplysninger på Træhytter.dks hjemmeside om Træhytter.dks brug af cookies, og om hvordan brugere kan slette eller afvise dem. Hvis en bruger vil tilbagekalde sit samtykke til vor placering af cookies, så se vejledningen under Træhytter.dks cookie-politik.

Vi benytter reklamer fra affiliate netværk på vores website. For at vi kan få betaling for de reklamer vi benytter sker der en registrering når du klikker på en reklame/et reklamelink. Affiliate netværket lægger en cookie og registrerer IP-adresse m.m. for at kunne spore at et salg/et lead kommer fra os. Oplysningerne bruges udelukkende til dette formål. Vi har givet Affiliate netværket lov til registrere, opbevare og behandle de nævnte data i overenstemmelse med deres persondatapolitik.

6. BRUGERES RETTIGHEDER

6.1. Brugere har ret til at få adgang til deres personoplysninger
Brugere har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Træhytter.dk behandler om dem, hvor de stammer fra, og hvad Træhytter.dk anvender dem til. Brugere kan også få oplyst, hvor længe Træhytter.dk opbevarer personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om brugeren, i det omfang Træhytter.dk videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretnings-hemmeligheder og beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Partnere, samarbejdspartnere og brugere iøvrigt har mulighed for til enhver tid at bede om udskrift af de personoplysninger, som Træhytter.dk er i besiddelse af om dem, dog således, at adgangen hertil ophører på det tidligste af følgende to tidspunkter: (i) 6 måneder efter en partners udtræden af Træhytter.dk, eller (ii) 6 måneder efter en partnerskabsaftales ophør, eller (iii) 6 måneder efter en brugers framelding på Træhytter.dks hjemmeside eller grupper på sociale medier, eller (iiii) 5 år efter en kundes ordre er afsluttet.

Ved en medarbejders udtræden af Træhytter.dk, eller et kundeforholds ophør, eller en brugers framelding på Træhytter.dks hjemmeside eller grupper på sociale medier, er de pågældende personer berettiget til at modtage kopi af de personoplysninger, som Træhytter.dk er i besiddelse af. Oplysningerne leveres til vedkommende person såvidt muligt i et sædvanligt læsbart digitale format, og ellers i form af udskrifter.

6.2. Brugere har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet
Hvis en bruger mener, at de personoplysninger, Træhytter.dk behandler om dem, er unøjagtige, har de ret til at få dem rettet. Brugeren skal henvende sig til Træhytter.dk og oplyse, hvori unøjagtighederne består, og hvad de korrekte oplysninger er.

6.3. Brugere har ret til at kræve personoplysninger slettet
Brugere af Træhytter.dks hjemmeside, nyhedsbrev, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier kan til enhver tid kræve, at de personoplysninger, som Træhytter.dk er i besiddelse af, skal slettes, jf. dog nedenfor i følgende afsnit.

Ved en medarbejders udtræden af Træhytter.dk, eller en kundeaftales ophør, eller en brugers framelding på Træhytter.dks hjemmeside eller grupper på sociale medier, opbevarer Træhytter.dk de modtagne personoplysninger i en periode på 5 år, hvorefter personoplysningerne slettes permanent. Træhytter.dk er dog berettiget til fortsat at opbevare personoplysningerne så længe og i det omfang det er nødvendigt for at kunne opfylde en kontraktlige eller en juridisk forpligtelse. Personoplysninger på vores webshop slettes allerede efter 1 år, af hensyn til onlinesikkerheden.

6.4. Brugere har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger
Brugere har ret til at gøre indsigelse mod Træhytter.dks behandling af deres personoplysninger. Brugere kan også gøre indsigelse mod Træhytter.dks videregivelse af deres personoplysninger til markedsføringsformål. Brugere kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en sådan indsigelse. Hvis en indsigelse er berettiget, sørger Træhytter.dk for at ophøre med behandlingen af vedkommendes personoplysninger.

6.5. Dataportabilitet (overførsel af data)
Brugere har ret til at modtage de personoplysninger, de har stillet til rådighed for Træhytter.dk, og dem, Træhytter.dk har indhentet om dem hos andre aktører på baggrund af brugernes samtykke. Hvis Træhytter.dk behandler personoplysninger om en person som led i en kontrakt, hvor vedkommende er part, kan vedkommende også få tilsendt sine personoplysninger. Brugere har også ret til at overføre disse personoplysninger til en anden tjenesteudbydere (dataportabilitet). Hvis en bruger ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil vedkommende modtage sine personoplysninger fra Træhytter.dk i et almindeligt anvendt digitalt format.

Oversigt over de typiske kategorier af personoplysninger som Træhytter.dk indhenter og behandler

Denne oversigt indeholder de kategorier af oplysning, som normalt vil blive overført til og behandlet og opbevaret af Træhytter.dk til de formål, der fremgår af Træhytter.dks persondatapolitik, og ved øvriges besøg på Træhytter.dks hjemmeside, nyhedsbreve, blogs, chatfora og/eller grupper på sociale medier

• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer, firma, fastnet
• Telefonnummer, firma, mobil
• Telefonnummer, personlig
• Beskæftigelse/Virksomhed
• CVR-nummer
• Hvilke sider den besøgende har kigget på og hvornår – den besøgendes ”elektroniske spor”
• Hvilken browser den besøgende bruger
• Virksomhed